vrijdag 13 november 2015

Mariahoeve uitgekozen door Gemeente Den Haag

 


Mariahoeve uitgekozen door Gemeente Den Haag


Mariahoeve uitgekozen door Gemeente Den Haag


Op dit moment is ook een vrijwilliger uit Mariahoeve door de Gemeente Den Haag uitgekozen en genomineerd. Het gaat hier om Piet Regeer.


Gemeente Den Haag zoekt naar de verborgen vrijwilligers van Den Haag. Als blijk van waardering worden zij tijdens het Haagse Helden Gala op 10 december in de schijnwerpers gezet.


Persoonlijk hebben wij van wijkmariahoeve.nl,  Piet Regeer leren kennen als iemand die dag en nacht klaar staat voor een ander. Veel tijd en energie steekt in wijk activiteiten, maar vooral ook als iemand, die volledig staat achter de projecten voor Mariahoeve waar hij mee bezig is.


Piet Regeer heeft onze stem en ziet u het ook zitten dat een vrijwilliger uit Mariahoeve in het zonnetje wordt gezet?


Veel mensen verdienen een prijs, maar Piet ook en hij is een van ons, uit de wijk Mariahoeve.


  » » Stem dan aub via deze link –  Denhaagdoet.nl (klik hierop) 


Bij Buurt en omgeving: klik aub op de foto van Piet Regeer, dan krijgt u daaronder een stemknop te zien.


Via deze online stemmodule kun je stemmen op jouw vrijwilliger.


Je steunt hiermee niet alleen jouw Haagse Held, maar je maakt ook kans op twee overnachtingen in een IBIS hotel naar keuze in de Benelux (Amsterdam, Utrecht, Brussel, Antwerpen, Brugge of Luxemburg-stad), inclusief een plek op de gastenlijst van het Haagse Helden gala!


Een deskundige jury koos uit alle aanmeldingen vijftien vrijwilligers uit vijf verschillende categorieën : 1. sport, 2. cultuur, 3. zorg en welzijn 4. onderwijs en jeugd, 5. buurt & omgeving. De winnaars worden tijdens het Haagse Helden Gala, op 10 december in hotel IBIS Den Haag City Center, bekend gemaakt.


 REGLEMENT HAAGSE HELDEN GALA 2015
Dit reglement is opgesteld en geldt voor het Haagse Helden Gala, de verkiezing Haagse Held van het jaar en de winactie.


ORGANISATIE
1. Het Haagse Helden Gala is een initiatief van en wordt georganiseerd door gemeente Den Haag, PEP Den Haag en IBIS City Center Den Haag. Hierna te noemen als organisatie.


REGLEMENT VERKIEZING HAAGSE HELD VAN HET JAAR
2. Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem
De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
3. Nominaties
Als blijk van waardering worden vrijwilligers uit Den Haag in de schijnwerpers gezet tijdens het Haagse Helden Gala op 10 december 2015 in IBIS Hotel Den Haag. Een feestelijk en exclusief Award Gala waarbij de Haagse Held van het jaar uitgeroepen wordt.
Organisaties uit Den Haag konden tot 8 oktober 2015 hun vrijwilliger opgeven voor één van de volgende categorieën:
1) Sport
2) Cultuur
3) Zorg en welzijn
4) Onderwijs en jeugd
5) Buurt en omgeving
De jury heeft vanuit de inzendingen 15 vrijwilligers genomineerd voor de award ‘Haagse Held van het jaar’.
Om in aanmerking te komen voor de titel ‘Haagse Held van het jaar’ moet de genomineerde vrijwilliger voldoen aan de volgende voorwaarden:
Hij/zij doet vrijwilligerswerk in Den Haag in georganiseerd verband
Georganiseerd verband betekent dat de vrijwilliger bij een organisatie vrijwilligerswerk verricht. Of in enige vorm van een organisatie zoals bij een bewonerscomité.
Is minimaal 6 maanden actief als vrijwilliger
Blinkt uit in zijn/haar inzet voor de stad Den Haag


Vrijwilligers die door de jury uitgekozen worden, krijgen een professionele fotoshoot aangeboden. De fotoshoot zal plaatsvinden tussen maandag 12 en woensdag 28 oktober 2015. Deze foto’s worden gebruikt voor de online stemmodule op www.denhaagdoet.nl. Het is belangrijk dat de vrijwilliger hier tijdig van op de hoogte is en toestemming geeft voor publicatie. Zonder foto’s kunnen wij hem/haar namelijk niet meenemen in de verdere procedure. Informeer uw vrijwilliger dus voordat u hem/haar aanmeldt.
3. Stemprocedure
Iedereen kan maximaal 1 keer per e-mailadres een stem uitbrengen. Er vinden regelmatig controles plaats op IP-adressen van stemmers ter voorkoming van automatisch gegenereerde deelname. Alleen volledig ingevulde stemmen en per e-mail bevestigde stemmen tellen mee. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.
Vanaf 12 november t/m 3 december 2015 kunnen bewoners van Den Haag via www.denhaagdoet.nl/haagseheldengala stemmen op een van de 15 genomineerde vrijwilligers.
4. www.denhaagdoet.nl/haagseheldengala
De website mag op geen enkele wijze aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen.
5. Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.
6. Onderhoud van- en wijzigingen in de internetsite
De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.
7. Persoonsgegevens
De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
De gegevens die nodig zijn om je stem uit te kunnen brengen worden eigendom van de organisatie.
Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doen via de contactgegevens zoals vermeld op www.denhaagdoet.nl
8. Aansprakelijkheid
De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite wordt uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite. De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen.
9. Intellectueel eigendom
Op de verkiezing, de fotografie, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie.
10. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De organisatie is ten allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite

REGLEMENT WINACTIE

11. Algemeen
Deze winactie is gratis en houdt in dat er twee prijzen zijn voor twee overnachtingen, inclusief ontbijt voor twee en city-tax bij een Ibis hotel naar keuze in de Benelux, inclusief twee plekken op de gastenlijst van het Haagse Helden gala. Deze prijs is uitsluitend geldig onder bewoners van Den Haag, die een stem hebben uitgebracht op hun favoriete vrijwilliger, die tussen 12/11/2014 en 03/12/2015 deel hebben genomen aan de winactie. Deelnemen kan alleen via het internet op www.denhaagdoet.nl/haagseheldengala
Deze winactie is toegankelijk voor natuurlijke personen die meerderjarig zijn, met uitzondering van het personeel van de bedrijven die zijn aangesloten bij de projectgroep of haar onderaannemers, en van alle andere personen uit bedrijven die op welke manier dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, hebben bijgedragen tot de uitwerking of de uitvoering van deze winactie, alsook hun familieleden.
12. Tijdsduur
Deze winactie loopt van 12/11/2014 t/m 03/12/2015 middernacht. De dagen en tijdstippen die in dit reglement worden vermeld, zijn deze van de tijdzone (UTC +01:00) Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs. Er zullen geen andere tijdzones in aanmerking worden genomen voor deelname.
13. Elke winnende deelnemer ontvangt één van de twee te winnen prijzen, namelijk:
Twee overnachtingen, inclusief ontbijt voor twee en city-tax bij een Ibis hotel naar keuze in de Benelux, inclusief twee plekken op de gastenlijst van het Haagse Helden gala.
Maximaal 1 prijs per persoon en e-mailadres, na activatie via een activatiemail. Prijzen worden niet teruggenomen en zijn niet overdraagbaar, inruilbaar of terugbetaalbaar in geld. Ze kunnen niet worden verkocht en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van Accor. Wat de vouchers betreft, moet het arrangement plaatsvinden vóór 10 december 2016 en op basis van beschikbaarheid. Bij verlies zal de prijs niet worden vervangen. Accor wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele betwistingen aangaande de toekenningsmodaliteiten van de prijs. Accor behoudt zich het recht voor om, naargelang de omstandigheden en de mogelijkheden, de prijs te vervangen door een gelijk soortige prijs met een gelijke waarde.
14. Procedure
Het principe van de winactie bestaat voor de deelnemers door te stemmen op hun favoriete vrijwilliger via de stemmodule op www.denhaagdoet.nl/haagseheldengala
Stemmen kan op een van de 15 genomineerde vrijwilligers via de stemmodule op www.denhaagdoet.nl/haagseheldengala
Vervolgens ontvangt de stemmer een e-mail die bevestigd moet worden.
Na activatie van de stem opent een pagina op www.denhaagdoet.nl met de melding dat de stem is geactiveerd.
Stemmen kan tot 3 december 2015 via www.denhaagdoet.nl/haagseheldengala
De twee prijzen worden via een loting vergeven. Alle prijswinnaars worden aan het eind van de actie bekendgemaakt op de Facebook pagina Den Haag Doet op vrijdag 4 december 2015.
Winnaars van de prijzen worden per e-mail benaderd door de organisatie.
15. Kennisname reglement winactie
Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het volledige reglement en van de principes van de winactie. Deelname aan deze winactie impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement van de winactie, zonder voorbehoud of beperking, alsook aanvaarding van elke beslissing die organisatie neemt in het kader van deze actie. Schending van de clausules of voorwaarden van dit reglement maakt de deelname aan deze winactie van rechtswege ongeldig. Elke poging tot fraude zal bestraft worden met de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer. In dat geval behoudt organisatie zich het recht voor om de fraudeurs te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. Elke valse verklaring van de deelnemers leidt tot uitsluiting van de winactie zonder dat de organisatie hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. De deelnemers geven organisatie bovendien de toestemming om elke actie te ondernemen die nodig is om hun identiteit te controleren.
16. Toestemming
De deelnemer geeft organisatie de toestemming om, indien hij een prijs wint, zijn naam, foto of elk ander beeld waarop hij te zien is (bv. tijdens de prijsuitreiking), te gebruiken in het kader van de acties die betrekking hebben op deze wedstrijd. Hij zal op eenvoudig verzoek zijn medewerking verlenen aan alle andere activiteiten die betrekking hebben op deze actie, en dit zonder enige andere vergoeding te claimen dan de prijs die hij heeft gewonnen.
Indien een van de bepalingen uit het reglement ongeldig wordt verklaard of wordt geannuleerd, blijven de andere clausules uit het reglement onverminderd gelden.
17. Communicatie
Met uitzondering van de gevallen voorzien in dit reglement, zal er tijdens of na afloop van de actie geen enkele schriftelijke, telefonische of andere vorm van communicatie worden gevoerd in verband met de winactie.
18. Aansprakelijkheid
De organisatie of eventuele andere tussenkomende personen of bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht en/of gebeurtenissen buiten de wil van organisatie om, of indien de voorziene prijs niet langer in voorraad is. Accor of eventuele andere bedrijven die bijgedragen hebben tot de uitwerking van dit reglement, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd of bepaalde clausules van het reglement worden gewijzigd, overgedragen, uitgesteld, beëindigd of geannuleerd of indien de prijsuitreiking wordt uitgesteld of geannuleerd.
De organisatie of eventuele andere tussenkomende personen of bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard dan ook, die door de prijsuitreiking wordt veroorzaakt. De organisatie is ook niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan de gebruikte (tele)communicatiemiddelen of eventuele gebreken aan de prijs en voor eventuele extra kosten die ten laste van de deelnemer vallen als gevolg van zijn deelname aan deze winactie en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
19. Fraude
De organisatie behoudt het recht om de actie stop te zetten of op te schorten in geval van fraude of in elk geval wanneer om eender welke reden het computersysteem prijzen zou toekennen die niet voorzien zijn in dit reglement. In dat geval zullen de berichten waarin de feelnemers over winst worden geïnformeerd als nietig en niet verzonden worden beschouwd. In geen geval kan het aantal prijzen hoger liggen dan aanvankelijk voorzien in dit reglement. De gegevens die geregistreerd worden op de server van de organisatie gelden in geval van moeilijkheden. Het opsturen van de prijzen, hoewel in het beste belang van de winnaars gedaan, gebeurt op risico en gevaar van de bestemmelingen. Zo zal het Organiserend Bedrijf niet aansprakelijk zijn indien omwille van redenen buiten haar wil om de brieven aan de Deelnemers en/of winnaars verloren of vertraagd zouden worden onderweg naar het voorziene postadres.
Het gebruik van robots of andere gelijkaardige procedés om op mechanische of andere wijze deel te nemen aan de actie is verboden, de schending van deze regel leidt tot de definitieve eliminatie van de uitvoerder en/of gebruiker. Het Organiserend Bedrijf kan de hele actie of een gedeelte ervan annuleren indien blijkt dat er zich fraude heeft voorgedaan in welke vorm dan ook, onder meer computergestuurd in het kader van de deelname aan de actie en/of het bepalen van de winnaars. In deze veronderstelling behoudt zij het recht voor om de prijzen niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of deze te vervolgen voor de rechtbanken die daartoe bevoegd zijn.
20. Deelname winactie
De deelname aan de winactie verleent de deelnemers geen rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom van de winactie, van de communicatie rond de winactie of van de drager ervan enz. Elke vorm van reproductie, weergave of gebruik van alle of een gedeelte van de onderdelen van deze winactie is strikt verboden. Elk gebruik van de onderdelen van de winactie, ongeacht de wijze waarop, is onderworpen aan de regels inzake intellectuele eigendom.
21. Wijzigingen
Het reglement kan op elk moment door middel van een aanhangsel door organisatie worden gewijzigd. Dit aanhangsel zal desgevallend aan de deurwaarder worden overhandigd voor neerlegging en registratie. Het reglement wordt gratis opgestuurd naar eenieder die hierom vóór het einde van de winactie (poststempel geldt als bewijs) schriftelijk verzoekt via het bovenvermelde adres. Het reglement is ook gratis beschikbaar aan de receptie van het deelnemend hotel. Telefonische of schriftelijke vragen aangaande de interpretatie of de toepassing van dit reglement, de spelmechanismen of -modaliteiten, alsook betreffende de aanduiding van de winnaar, zullen niet worden beantwoord. De door u meegedeelde gegevens worden aan organisatie verstrekt. Ze worden op geen enkele wijze verkocht of overgedragen aan derden. De organisatie behoudt zich de mogelijkheid voor om op gelijk welk moment alle beslissingen te nemen die het nodig acht voor de toepassing en de interpretatie van het reglement. De organisatie mag de deelnemers hiervan op de hoogte brengen via de middelen die het verkiest. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om de winactie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verlengen, in te korten, op te schorten of te annuleren wegens gebeurtenissen buiten haar wil en met name in geval van overmacht of onvoorziene situaties.
22. Wetgeving deelnemend land
Dit reglement is onderworpen aan de wetgeving van het land waarin het deelnemende hotel zich bevindt en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het recht van dat land. Eventuele geschillen die voortvloeien of verband houden met deze actie en die niet via een minnelijke schikking kunnen worden opgelost, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.Mariahoeve uitgekozen door Gemeente Den Haag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten