woensdag 13 juli 2016

Doorstroompremie € 6000 subsidie

Doorstroompremie € 6000 subsidieregeling


Doorstroompremie € 6000 subsidie mariahoeve woning subsidieBestaat uw huishouden nu uit maximaal 3 personen?   Woont u in een grote sociale huurwoning?


Dat is een corporatiewoning die minimaal bestaat uit vijf kamers, met minimaal 80m² woonoppervlakte*, waarvan de subsidiabele huur is vastgesteld onder de huurprijsgrens  ( € 710,68 ).


Dan kunt in het kader van de “Subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2016 – 2018” nu € 6000 krijgen als u verhuist naar een kleinere woning.


“We zien in de stad dat er nogal wat huurders in grote sociale huurwoningen wonen, die gezien hun levensfase best in kleinere woningen zouden willen en kunnen wonen”, aldus wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur.


“Denk aan ouderen of ouders waarvan de kinderen het huis uit zijn. En aan de andere kant zijn er gezinnen met vier of meer kinderen die hard op zoek zijn naar een grote sociale huurwoning. Met deze premie willen we die doorstroom een handje helpen.”


Naast de subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen zetten de corporaties in deze afsprakenperiode tevens doorstroommakelaars in om het scheefwonen naar grootte te bestrijden. Zij begeleiden proactief ouderen en empty nesters naar een nieuwe passende woning.


Info:


*Woonoppervlakte is het totaal van vertrekken, zoals gedefinieerd in het woningwaarderingsstelsel. Vertrekken zijn: woonkamer, keuken, badkamer, doucheruimte, slaapkamer(s), zolderkamer indien bereikbaar via vaste trap en met ruime mate van daglichtaanwezigheid. Overige ruimten zijn: kelder, bijkeuken, wasruimte, bergruimte, schuur, ingebouwde kasten groter dan 2m², garage, zolder niet zijnde vertrek, en verkeersruimten. Deze ruimten worden niet meegeteld.


Dit geldt voor de Regio Haaglanden en omvat negen gemeenten, te weten: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland;


linkieSubsidieregeling doorstroompremie publicatie Gemeenteblad


Subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2016-2018


HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS


Overwegende dat:


– krachtens de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014, en de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:23, het bevoegd is tot de verstrekking van subsidies;


– het gewenst is ter invulling van de beleidsruimte van het college de Subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2016-2018 vast te stellen waarmee het belang om grote sociale huurwoningen vrij te maken voor grote huishoudens wordt benadrukt;


gelet op:


–    Subsidieregeling stimuleringspremie grote sociale huurwoningen (RIS 279678);


–   artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014.


 Besluit:


  1. Vast te stellen de bijgevoegde SUBSIDIEREGELING doorstroompremie grote sociale huurwoningen, luidend:

    Subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen Den Haag 2016 – 2018.


  1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2016.

III. Deze SUBSIDIEREGELING heeft een tijdelijk karakter en is van kracht tot en met 31 december 2018;


Den Haag, 5 juli 2016


Het college van burgemeester en wethouders,


de secretaris,


  1. A.W.H. Bertram

de burgemeester


J.J. van Aartsen
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het verlaten van een grote sociale huurwoning van een corporatie in Den Haag door een klein huishouden, met als doel de grote woning weer passend toe te laten wijzen door een corporatie aan een groot huishouden.Doelgroep


Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een klein huishouden die een grote sociale huurwoning in Den Haag verlaat en doorstroomt naar een andere woning in de Regio Haaglanden.


Een nieuwe regeling


In de nieuwe prestatieafspraken van 15 december 2015 tussen gemeente en corporaties zijn wederom afspraken opgenomen over scheefwonen en doorstromen met als doel: het vrijspelen en toewijzen van schaarse, grote woningen aan grote gezinnen. Op basis hiervan is besloten deze onderliggende nieuwe regeling op te stellen.


Een belangrijke wijziging ten opzichte van de voorafgaande regelingen gericht op doorstroming, is dat de hoogte van de subsidie van € 5.000,00 omhoog is bijgesteld naar € 6.000,00. Vanaf 2012 zijn de subsidiebedragen nooit geïndexeerd geweest terwijl de kosten voor het verhuizen en herinrichten van de nieuwe woning wel zijn gestegen. Met deze verhoging ligt het subsidiebedrag nu in lijn met het bedrag dat kan worden verkregen vanuit de landelijke regeling voor verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie (€ 5.892,00 in 2016).


Doorstroommakelaars


Naast de subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen zetten de corporaties in deze afsprakenperiode tevens doorstroommakelaars in om het scheefwonen naar grootte te bestrijden. Zij begeleiden proactief ouderen en empty nesters naar een nieuwe passende woning.


De gemeente stelt zelf ook budget beschikbaar voor een doorstroommakelaar die ingezet kan gaan worden voor zowel sociale huur als goedkope koop. Deze doorstroommakelaar zal gebruik kunnen maken van de volgende instrumenten: de lokale beleidsruimte, de subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen, de labeling van woningen en van de mogelijkheden binnen de woonruimteverdeling. Deze inzet loopt parallel aan de subsidieregeling.


Financiën


De benodigde middelen van in totaal € 648.000,00 komen voort uit het Programma Wonen en Duurzaamheid, voldoende betaalbare woningen. Deze worden ingezet ten behoeve van de subsidieregeling, waarmee tot 31 december 2018, 108 grote huurwoningen in de sociale huursector kunnen worden vrijgespeeld.


Het is niet de verwachting dat de ontvangen en af te handelen subsidieaanvragen verlopen volgens de geplande begrotingsjaarschijven. De aanvraagprocedure kan namelijk over de jaarschijven heen gaan waarbij meerjarig aan het subsidieplafond moet worden voldaan. De uitvoering moet dus gecontinueerd worden ook als het ritme anders verloopt dan is begroot.


 


 


 


 


 


 


 


Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse houtoktipNL@ gmail.com


Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage


oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag


 


 Doorstroompremie € 6000 subsidie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten